Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van OSVD gevestigd te Doetinchem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40121407 hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@osvd.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Lidmaatschap aanmelding:

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Brevettering

Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd, in ieder geval binnen 6 maanden. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst:

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens

De gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Voor het verenigingsarchief worden de namen van oud-leden bewaard vanwege historische doeleinden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden:
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft en/of als de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Met het lidmaatschap van de OSVD wordt u automatisch lid van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).  (onderwatersport.org)

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens:
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk ingedient te worden. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens:
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Persoonsgegevens op de website van de Vereniging zijn afgeschermd in het leden deel waarvoor inloggen vereist is.

Minderjarigen:
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. Dit geldt in het geval van onze Vereniging enkel voor personen die de leeftijd van 15 hebben bereikt en nog geen 16 zijn. Jongere personen worden immers niet toegelaten tot onze Vereniging.

Links naar andere websites:
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid:
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens:
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: de secretaris en/of penningmeester van de OSVD
E-mail: info@osvd.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens:
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.